“Cho ở xa để xem lòng trung
Cho ở gần để xem lòng kính
Sai làm nhiều việc để xem cái tài
Hỏi lúc vội vàng để xem cái trí
Hẹn cho ngặt ngày để xem cái tín
Ủy cho tiền bạc để xem cái nhân
Giao cho việc nguy biến để xem cái tiết
Cho đánh chén say sưa để xem cử chỉ
Cho ở chỗ phiền tạp để xem thần sắc…”

Sưu tầm

Leave a Reply